Nobis Jackets Men Nobis Jackets Women passrapid

رمان همین که کنارت نفس میکشم

از پشت شیشه های اتاقم مهسا را میدیدم که با گریه به فردین نگاه می کرد. فردین سعی داشت چیزی بگوید یا شاید ارامش کند.گریه اش بیشتر شد وانجا را ترک کرد.از پشت میز بلند شدم. فردین را نگاه کردم کلافه دستانش را داخل موهایش فرو کرد.لبخند نامطمئنی به من زدوبه سمتی که مهسا رفت راه افتاد….

 

==>> مشاهده رمان همین که کنارت نفس میکشم . . .

 

برچسب ها :